.     !     .         ?     .     , .     : .     !         .     .     .     .     .     ?         - .     ?    10 , .     ?     ?     .     .    , .     .     .     : ?     .     2.     .     .     .     !     ?     .     !     "".     .     .     , 1.     , 2.     , .     .     !     ?     ?     : , .     2 3 . 1.     2 3 . 2.     2 3 . 3.     2 3 . 4.     3 4 . 1.     3 4 . 2.     3 4 . 3.     3 4 . 4.     3 4 . 5.     4 5 . 1.     4 5 . 2.     4 5 . 3.     .     .     ? .     ? .     .     - ?    5 .     .     .     .     . , .     .     .     . . , .     .     ?
    V     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16
Copyright 2008. « »